Algemene voorwaarden

Ook tijdens een prettige en positieve samenwerking zijn de kleine lettertjes belangrijk. Lees in onze algemene voorwaarden hoe we omgaan met annuleringen, intellectueel eigendom en het verwerken van je gegevens. Heb je vragen? Bel ons voor een snel antwoord 073 – 303 4660 of mail je vraag naar info@formika.nl.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Formika.

2) Formika kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1) Indien de opdrachtgever Formika verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake een bepaalde door Formika te verrichten dienst, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2) Een door Formika gedaan aanbod, schriftelijk of mondeling, is altijd vrijblijvend.

3) Een overeenkomst komt tot stand wanneer Formika de bevestiging van het door Formika gedane aanbod heeft ontvangen. De opdrachtgever ontvangt hiervan een opdrachtbevestiging.

4) Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging vanuit de opdrachtgever, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

5) Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere aanwijzingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van de producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen ten opzichte van een andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 3 Prijzen

1) De prijzen op de website van Formika zijn gebaseerd op zakelijke dienstverlening en worden exclusief omzetbelasting vermeld.

2) In geval van kostprijsbepalende factoren is Formika gerechtigd de in haar offertes en aanbiedingen vermelde prijzen en/of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 4 Betaling

1) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, per bank.

2) Indien betaling binnen de gestelde betalingstermijn uitblijft, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim.

3) Indien de opdrachtgever na de herinnering verzuimt te betalen, brengt Formika de wettelijke rente van 8% over het openstaande totaalbedrag extra in rekening.

4) Formika behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de opdrachtgever te vorderen.

5) Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

6) Alle betalingen dienen in Europese euro’s te worden voldaan.

7) Indien de opdrachtgever tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan Formika voor de inning van de openstaande facturen de hulp van een derde inroepen. De buitenrechtelijke inningskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting.

Artikel 5 Annulering

Indien de opdrachtgever de overeenkomst ter zake van het volgen van een door Formika georganiseerd activiteit (evenement, training, workshop of bijeenkomst) wenst te annuleren, geldt dat de opdrachtgever Formika een bedrag verschuldigd is van:

  • tot 21 dagen voorafgaand aan de datum activiteit: kosteloos
  • 21 dagen voorafgaand aan de datum activiteit: 25%
  • 14 dagen voorafgaand aan de datum activiteit: 50%
  • 7 dagen voorafgaand aan de datum activiteit: 100%

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1) Formika is niet aansprakelijk voor schade door de door Formika geleverde diensten en/of verrichte diensten veroorzaakt aan de zijde van de opdrachtgever of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Formika die de schade heeft veroorzaakt.

2) Formika is noch ten opzichte van de opdrachtgever noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de opdrachtgever of derden of schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Formika die de schade heeft veroorzaakt. Voor vervolgschade is Formika niet aansprakelijk.

3) Formika is noch ten opzichte van de wederpartij noch ten opzichte van derden aansprakelijk voor schade van letsel van de opdrachtgever of derden.

4) Formika zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Formika verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen te gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming limitatief is: – niet en /of niet tijdige levering van toeleveranciers, ziekte van medewerkers Formika en/of door Formika ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken niet aan Formika toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Formika is in die gevallen niet schadeplichtig.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

1) Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van alle diensten en producten van Formika, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan Formika of haar licentiegevers. Formika en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van Formika of haar licentiegevers.

2) De website mag alleen voor doeleinden worden gebruikt die ter ondersteuning zijn van de doelstellingen van Formika. Het is niet toegestaan de website of de content van de website te kopiëren, reproduceren, exploiteren, over te dragen, onleesbaar te maken, te verwijderen of voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

Artikel 8  Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten die met Formika worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter bevoegd.

Artikel 9 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Formika. Indien van toepassing informeren we onze opdrachtgevers hierover.

Artikel 10 Privacyverklaring

1) Formika kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Formika, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Formika kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

2) Formika verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Formika uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

3) Formika bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Formika verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4) Op de website van Formika worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Formika gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

5) Formika maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Formika bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Formika te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Formika heeft hier geen invloed op. Formika heeft Google geen toestemming gegeven om via Formika verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

6) U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@formika.nl. Formika zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

7) Formika neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Formika maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Formika op via info@formika.nl.