Niet tevreden?

We doen ons uiterste best om altijd de beste kwaliteit te leveren. Ben je toch niet helemaal tevreden? Bel ons voor een snelle oplossing 073 – 22 00 342 of mail je klacht naar info@formika.nl.
Je mag uiteraard ook onderstaand klachtenformulier invullen.

Klachtenregelement

Deze klachtenregeling is te alle tijde opvraagbaar bij Formika.

Artikel 1 Indiening klacht
1) Indien een klant niet tevreden is over de dienstverlening van Formika kan hij of zij schriftelijk een klacht indienen. Klachten die schriftelijk binnenkomen (bijvoorbeeld per mail) en minimaal de op het formulier gevraagde gegevens bevatten nemen we in behandeling, waarbij de schriftelijke melding als “ingevuld klachtenformulier” geldt.

2) Als klachten niet duidelijk (genoeg) omschreven zijn, wordt door Formika om nadere informatie gevraagd.

3) Klachten kunnen betrekking hebben op een bewezen dienst, opgeleverde producten, gedragingen / uitlatingen van de eigen medewerkers van Formika of van derden die in opdracht van Formika werkzaamheden ten behoeve van de klant hebben verricht.

5) De klacht kan bij iedere medewerker van Formika worden ingediend, bij voorkeur bij Bastiaan Heijne, directeur van Formika.

Artikel 2 Ontvangst klacht
1) Na indiening van de klacht wordt aan de indiener daarvan binnen 3 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging gezonden. In deze bevestiging zijn in ieder geval de datum van het voorval, de bewezen dienst of de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft plaatsgevonden opgenomen, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

2) Van het eventueel niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en beargumenteerd in kennis gesteld.

Artikel 3 Afhandeling klacht
1) De klacht wordt afgehandeld door een onafhankelijke persoon, die niet bij de gedraging en/of uitlating waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

2) Zowel de klant als (eventueel) overige betrokken partijen op wie de klacht betrekking hebben worden in de gelegenheid gesteld de klacht toe te lichten.

3) De indiener van de klacht en alle overige betrokken partijen ontvangen uiterlijk binnen 2 weken na indiening van de klacht een schriftelijk verslag en een gemotiveerde reactie van Formika, waarin de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en de eventueel genomen maatregelen worden vermeld. Als daar aanleiding toe is bestaat de mogelijkheid deze termijn gemotiveerd te verlengen.

4) De klacht wordt uiterlijk binnen 4 weken na indiending afgehandeld. Als daar aanleiding toe is bestaat de mogelijkheid deze termijn gemotiveerd te verlengen.

5) Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de (wijze van) afhandeling zullen partijen in gezamenlijk overleg een onafhankelijke derde partij aanwijzen, wiens oordeel als bindend zal worden aangenomen.